Политика за поверителност

SelMatic Mobile Photo изисква следното разрешение за Android, свързано с поверителността

КАМЕРА

Достъп до камерата се изисква, защото основното предназначение на приложението е да прави снимки или да използва вече създадени такива от галерията, с цел те да се изпратят до SelMatic ERP и да се прикачат в системата при изрична команда от потребителя.

Не се събира никаква лична информация и не се достъпват други ресурси от мобилното устройство.

Снимковият материал не се изпраща никъде другаде освен към посочената лично от потребителя инстанция на SelMatic ERP.

Информацията по никакъв начин не се обработва и съхранява на друг сървър освен сървъра на потребителя.

Приложението не може да комуникира с други мрежи освен с текущата мрежа, към която е свързано мобилното устройство и то само ако в нея в този момент има инстанция на SelMatic ERP, която е изрично конфигурирана да комуникира с мобилното приложение SelMatic Mobile Photo.

Privacy policy 

Privacy-relevant Android permissions requested by SelMatic Mobile Photo app

CAMERA 

Access to the camera is required because the main purpose of the application is to take pictures or use already created ones from the gallery in order to send them to SelMatic ERP and attach them to the system with an explicit command by the user.

No personal information is collected and no other resources are accessed from the mobile device.

The image is not sent anywhere except to SelMatic ERP's instance personaly identified by the user.

The information is not processed and stored in any way on any server other than the user's server.

The app can not communicate with other networks except the current network to which the mobile device is connected, and only if there is at that moment a SelMatic ERP instance that is explicitly configured to communicate with the SelMatic Mobile Photo mobile application.