Заявете безплатна презентация /Request Your Free Presentation


captcha
Регистрирайте заявката по телефона
0894441296
Пишете ни
e-mail: sales@selmatic.com
Администратор на лични даннни:

Селматик ЕООД, ЕИК: 115893423, седалище и адрес на управление:

гр. Пловдив, ул. "Брезовско шосе" №176, ТЦ Деком

Служител по защита на данните:

За връзка със служител по защита на данните e-mail: gdpr@selmatic.com

Начин, цел и основание на обработването:

Предоставените от Вас данни в настоящия формуляр за заявка на безплатна презентация ще се използват за връзка с вас по повод на заявената презентация.

В случай, че проявите интерес към организиране на презентационна среща - данните ще бъдат въведени в нашия CRM модул - софтуер за управление на отношенията с клиенти и потенциални клиенти. 

Данните се обработват на основание Вашето съгласие, което изрично изразявате като поставите отметка в настоящия формуляр за заявка за поддръжка.

Получател на данните:

Получател на данните е Селматик ЕООД.

Данните няма да бъдат предоставяни под каквато и да е форма на трети страни.

Данните няма да бъдат използвани за директен маркетинг.

Попълнените формуляри за заявка за поддръжка се съхраняват на хостинг услуга, предоставена от СуперХостинг.БГ, подсигурена със SSL сертификат.

Срок на съхранение:

Ако от потенциално проявяващ интерес се превърнете в наш клиент - данните ще бъдат съхранявани до тогава, до като ползвате предоставяните от нас софтуерни продукти и услуги.

Ако не сте наш клиент - личните Ви данни ще бъдат изтрити след изтичане на шест месечен срок от датата на попълване на формуляра за заявяване на безплатна презентация. 

Права на субекта на данни:

Право на достъп - по всяко време можете да изискате информация за това как се съхраняват и използват Вашите данни

Право на изтриване - можете да поискате заличаване на Вашите данни

Право да подадете жалба до надзорния орган - Комисия за защита на данните

Подаване на искания

Исканията си субектите на данни могат да подават до Селматик ЕООД като пишат в свободен текст до e-mail: gdpr@selmatic.com и/или до посочения по-горе адрес на администратора или чрез попълване на Форма за искания на субектите на данни

Data Controller:

SelMatic EOOD, VAT Number: 115893423, Registered Office and Management Address:

176 Brezovsko Shosse Street, Decom Shopping Center, Plovdiv, Bulgaria

Data Protection Officer:

To contact the Data Protection Officer, please e-mail: gdpr@selmatic.com

Purpose, Means, and Legal Basis of Processing:

The data provided by you in this form for requesting a free presentation will be used to contact you regarding the requested presentation.

In case you express interest in organizing a presentation meeting, the data will be entered into our CRM module - Customer Relationship Management software for managing relationships with clients and potential clients. 

The data is processed based on your consent, which you explicitly express by ticking the checkbox in this support request form.

Data Recipient:

The data recipient is SelMatic EOOD.

The data will not be disclosed in any form to third parties

The data will not be used for direct marketing purposes.

Completed request forms are stored on hosting services provided by SuperHosting.BG, secured with SSL certificates.

Data Retention Period:

If you become our client due to potential interest, the data will be stored until then, as long as you use the software products and services provided by us.

If you are not our client, your personal data will be deleted after six months from the date of completing the free presentation request form.

Data Subject Rights:

Right to access - at any time, you can request information about how your data is stored and used.

Right to erasure - you can request the deletion of your data.

Right to lodge a complaint with the supervisory authority - Commission for Personal Data Protection.

Submitting Requests

Data subjects can submit their requests to SelMatic EOOD by writing to the e-mail: gdpr@selmatic.com and/or to the administrator's address mentioned above, or by filling out the  Data Subject Request Form