Подкрепяме Вашето конкурентно предимство

SelMatic ERP е иновативна платформа от висок клас, чрез която изграждаме софтуерни системи за управление на търговска дейност, отговарящи на Вашия уникален бизнес модел
Image

SelMatic ERP

Софтуерните решения с марка SelMatic се базират на разработената от компанията съвременна ERP платформа с вграден език за програмиране и възможности за параметризиране, посредством които може да се настрои и адаптира към изискванията на всеки клиент.

Платформата е конструирана така, че да обезпечава специфични или нововъзникнали бизнес процеси чрез въвеждането на допълнителни функционалности, без да засяга ядрото и софтуерната архитектура на системата.

За кого е SelMatic ERP

  • Ако Вашият бизнес е на пръв поглед стандартна търговия, но имате 10% нестандартни процеси (онази уникална част, която Ви отличава от конкурентите и е основното Ви предимство), управлението на които отнема съществена част от времето и усилията на екипа Ви
  • Развитието на бизнеса Ви отдавна е надскочило текущата Ви организация, което обикновено означава, че вече имате много правила, с още повече изключения, противоречащи си логики и повтаряеми - излишни действия, което причинява липса на синхрон във фирмата Ви
  • Изправени сте пред технологично ограничение като: текущият Ви софтуер не отговаря на актуалните Ви нужди, въвеждате и обработвате аналогична информацията в няколко системи, управлението чрез Excel вече е невъзможно и т.н.
  • Имате нужда от по-детайлна отчетност, адекватна аналитичност и ползване на справки и интелигентни бизнес анализи за взимане на информирани и своевременни управленски решения
  • Искате да се възползвате от предимствата, които предоставя една съвременна информационна система, с присъщите на ERP системите възможности за автоматизация и елиминиране на допусканите грешки и неточности при оперативната работа
  • Имате уникален бизнес модел, за какъвто не съществува стандартно, готово софтуерно решение и Ви е нужна поръчкова система

... то тогава технологичните възможности на платформата SelMatic ERP и експертизата на нашия екип ще са Ви от полза.

Области на приложение

Retail

Софтуерни решения за търговски вериги с продажби на дребно

Специализация при търговия с дрехи и обувки

Дистрибуция

Управление на бизнес процеси при внос, търговия на едро, дистрибуция, включително и чрез мобилни търговски представители

Хипермаркети

Софтуерно управление на големи обекти като строителни хипермаркети с голям брой продуктови номенклатури и значителен документооборот

Производство

Управление на производство от типа изпълнение на рецепта.

Обезпечаване на цялостната логистика по снабдяване с материали и реализация на готова продукция.

Функционалности

Предназначението на SelMatic ERP е да осигури софтуерно управление и на специфични или динамични бизнес процеси.

Разбира се съществуват множество стандартни функционалности, които са налични в платформата и служат като база за надграждане на уникалния модел на всеки отделен клиент.

Осигурено е проследяване и контрол на движението на стоковите и парични потоци: присъщите на всеки търговски бизнес функционалности по управление на доставките и на продажбите, включително при мобилни търговци с мобилно приложение, финансова отчетност, управление на отношенията с клиенти и доставчици, справки и интелигентни бизнес анализи.

Платформата е многофирмена и многоезична.

Разполага със съвременна технология - rest server, посредством която се интегрира с произволни външни системи. От SelMatic ERP може да се експортира всякаква информация и съответно да се импортира всякаква информация от друга система. Така се осигурява въвеждане и управление на информацията в единна информационна система и реизползването й повече от веднъж.
Типичен пример е връзката на ERP системата с онлайн магазина, когато цялата налична информация в ERP-то за артикула като описание, размери, цена, наличност и т.н. автоматично се импортира и създава артикул в он-лайн магазина, а поръчката на сайта директно генерира търговски документ в ERP системата. 

СУПТО

Софтуерните системи с марка SelMatic са пригодени към изискванията на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин.

СУПТО версиите на системите са декларирани и са налични в публичния списък на сайта на НАП.

A-SUPTO SelMatic ERP притежава всички функционални възможности и характеристики на SelMatic ERP - пълноценна ERP система от висок клас, като в допълнение са покрити и изискванията на Наредба Н-18, вкл. на Приложение 29.

За да се информирате относно спецификите на СУПТО версията на SelMatic ERP моля заявете безплатна консултация.
Версиите на SUPTO SelMatic Plus са предназначени за текущите ползватели на SelMatic Plus и не се предлагат за нови клиенти.

Искате ли да гарантирате просперитета на бизнеса си като интегрирате SelMatic ERP във вашата бизнес стратегия?

Често задавани въпроси

Полезна информация за най-често търсените теми, свързани с внедряване на ERP система
Какво е ERP

Определение: ERP e абрeвиатура за Enterprise Resource Planning т.е. ERP системите служат за софтуерно управление и планиране на ресурсите в предприятието.

Класификация на възможните приложения на ERP системата
ERP характеристики
Ползване на ERP системите при търговска дейност
ERP ползи
Каква е цената на ERP системата
Продължителност на проекта
Какви са стъпките при внедряване на ERP системата
Какво друго е необходимо за успешно внедряване

Имате ли още въпроси

Заявете безплатна консултация:

Очакваме Ви:

0894441296