Този сайт използва "бисквитки" за проследяване на посещенията, оптимизиране на функционалностите и предлагане на подходящо съдържание и реклами.

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

SelMatic ERP 2017.06

Драйвер за касови апарати DAISY DPrint

Реализиран е драйвер за осъществяване на комуникация на SelMatic ERP с касови апарати Daisy DPrint.

Нова възможност на изгледа на документите (грида) за обединение на групирани колони

При групиране на данни, ако две дименсии са пряко свързани една с друга и промяна на едната променя и другата текущия вид на групирането няма много смисъл.

За удобство при подобен начин на работа е активирана нова възможност на грида – обединяване на групирани колони.

При задържане на клавиш Ctrl и с провлачване на подгрупа на нивото на главна група се получава новия вид групиране с обединяване в една обща група.

За да няма проблем със сумите за момента е блокирана възможността да има едновременно по повече от един субтотал на подгрупа на колона (не се отнася за грандтоталите).

Подобрения в Експорта към Eксел

Разширена е функционалността за Експорт на данни от справки към Ексел, като новият експорт дава възможност за последващ анализ върху данните в Microsoft Excel.

Приложените върху данните възможности на грида в системата се запазват в изходните XLSX документи - например:

 • Групиране на данни
 • Суми и групови обобщения
 • Правила за форматиране стила на Excel
 • Фиксирани колони

За използване на новата възможност в системата се изпълнява стандартния Експорт към Ексел, като опцията за формата при запис на екселския файл е "Ексел файлове за анализ (*.xlsx)".

Възможност за HTML редакция на Описания на Позиция

За онлайн магазините е полезно, когато се попълва „описание“ в номенклатурата на Позицията, да може да му се направи базово форматиране и готовото описание да се подаде към сайта директно в HTML формат.

За да може да се направи това, за Описанията са реализирани допълнителни възможности за редакция на текст в HTML формат.

Налични са много от възможностите на познатите текстови редактори за работа с шрифтове, оцветяване и подравняване на текст, номериране на списъци, работа с таблици и др.

Нов вид Стойностен баланс

При двустъпков процес по получаване на стока (напр. Приемане на стока в склада и Фактура за доставка) е необходимо да има верни средни доставни цени (СДЦ) и себестойност на ниво фирма/обект, за да има коректно ценообразуване и справки за печалба, но и в същото време да може да се приема стока в склада, дори и без да има фактура за нея.

За да може още с първия документ, когато реално стоката бъде получена, да се увеличи и наличността и себестойността на склада, то този документ задължително трябва да съдържа цени.

В практиката е допустимо да се приеме количество, различно от фактурираното, или единичните цени във фактурата да са различни, от тези с които е потвърдена доставката (и/или стоковата разписка, с която са доставени). В тези случаи е възможно да няма кредитно/дебитно известие за разликата, т.е. тя да е за сметка на клиента (собственика).

Това поражда необходимостта да може да се сравнят количествата и цените на документите, с които увеличаваме наличността (приема на стока) и тези, с които генерираме задължения (фактура, кредитно/дебитно известие) и лесно да се създаде друг вид търговски документ, който ще служи само за корекция на СДЦ и себестойност.

За да може да се изчисли разликата в стойностите на ниво артикул, е реализиран нов вид стойностен баланс „Стойност без ДДС по позиция, цвят, размер и валута“, който да сравнява позициите, техните количества и цени, групирано по позиция и по валута. С него се сравнява Стойността без ДДС след търговска отстъпка, защото с нея се изменя и СДЦ.

За да стане възможно създаването на документ за изравняване на стойностите, на основата на „Базовия скрипт за копиране на ФД от ТД“ е направен нов вид копиращ скрипт, в който са добавени следните параметри:

 • параметър, в който се записва константа, която се поставя като количество на артикула за всеки ред от новия документ
 • параметър, чрез който се задава къде да се запише разликата от баланса
 • параметър, с който се обръща знака на сумата на реда

Важно е да се вземе предвид, че тъй като за коректно изчисление на себестойност е необходимо датата и часа на документа за корекция да е равна на тази от документа за прием, скриптът трябва задължително да бъде стартиран от последния документ за прием на стока.

Реализирана е и справка, с която да се визуализира новият тип баланс. В нея има сумарна част за всички документи в папката за дадения баланс и детайлна част по позиции.

Разпознаване на Срок на годност от баркод, чрез маска

При приемане на стока много удобно, използвайки баркод четец, е да се сканират етикетите на палети, кашони и т.н., като обикновено в тях доставчиците са кодирали информация, освен за артикул, количество и сериен/партиден номер, също така и за Срок на годност. По този начин на готово би се попълнила цялата необходима информация в документа за заприхождаване, без да се дописва нещо на ръка.

За покриването на този начин на работа е добавена възможност, в маските на баркодове, да може да се разпознава и попълва „Срока на годност“. Целта е при сканиране на баркод, съдържащ информация за „Срок на годност“, същият да се попълни в търговския документ, в таблица "Серийни/партидни номера".

Разпознаване на Дати в Маските на баркодове и Серийни/Партидни номера

В практиката се налага да се настройват маски за разпознаване на стандартни баркодове (по GS1 класификацията). Необходимо е в баркода да може да се съхранява достатъчно информация за дадена Партида/Сериен номер, така че да се покриват изискванията на регулаторните органи за хранителни продукти и потребителски стоки с общо предназначение.

Тъй като самият стандарт дефинира доста много опции са реализирани само тези, които до момента намират приложение:

 • Дата на пакетиране
 • Най-добър до
 • За продажба до
 • Срок на плащане
 • Дата на производство
 • Срок на годност

Изброените дати може да се разпознават от маските на баркодовете като всяка дата може да има собствена маска.

Попълването на тези полета става при: сканиране на баркод в ТД; ръчно писане в ТД; протокола за Атрибути на сериен/партиден номер.

Поле Баркод на контрагента в таблицата със Специфичните кодове на контрагенти към Позиции

Търговските вериги масово работят като определят техни баркодове за позициите, с които дадения доставчик трябва да зарежда стоката във веригата. Така при работа с повече търговски вериги се явяват повече от един баркод за дадена позиция. При такъв начин на работа е удобно в подложките за печат за веригите магазини динамично да се зарежда съответния баркод, определен от търговската верига за дадения доставчик (в случая потребителя на ERP системата).

За целта в таблицата за „Специфични кодове по контрагенти“ към номенклатурата на Позицията е добавена колона за избор на някой от баркодовете, които са въведени в таблицата с баркодовете за съответната позиция.

Възможност за автоматичен Прием на стока в Митнически склад. Справка Наличност и стойност Митнически склад

За улеснение на работата при приемане на доставена стока в Митнически склад, е реализирана възможност за автоматично сформиране на документ за Прием в митнически склад. Този документ съдържа артикулите и съответните им количества, оригиналната цена, по която са придобити, като са добавени и разходите, направени до пристигането на стоката в Митническия склад.

За реализацията на тази логика се извършва преразпределяне на разходи (по стойност, обем, количество), които обикновено са общи за много документи, върху артикулите от придобивните фактури. Тъй като разходите може да са в произволна валута, те се превалутират до счетоводната валута на собственика. Стойността на артикула в счетоводната валута на собственика (включваща вече и разходите) се записва като стойност на реда в документа за Прием (необходимо за осчетоводяването).

Същевременно с това, за да се съхранява цената и стойността на артикула във валутата по доставка, стойността на артикула от документа за прием се превалутира до валутата, по която е закупен и се вписва в Потребителско поле ДЧ2, а единичната цена в тази валута в ППДЧ1.

При работа с Митнически склад е необходимо във всеки един момент да се знае какви са наличността и стойността в него.

За проследяването на тези данни е разработена подходящата справка, в която директно да се попълват количествата необходими за изнасяне от склада (съобразено е да не се допуска изнасяне на по-голямо от наличното количество). За редовете, за които е попълнено количество за изнасяне, лесно чрез бутон могат да се генерират документи за Изнасяне и ВСО в Митническия склад.

Печат на банкови сметки върху подложка за фактура – ново поле Подредба в "Каси и банкови сметки"

За всеки собственик, работейки с ERP системата Selmatic ERP, е удобно при печат на подложките, на тях да излиза банковата сметка на съответната му фирма (обикновено банковите сметки са и няколко на брой). Това обаче налага всеки път подложката да се променя от специалист, за да се контролира кои банкови сметки да излизат на нея.

С цел подобрение на този начин на работа в програмата се дава възможност за задаване на Подредба на ниво Каси, тип Банкови сметки (номенклатура Контрагенти/таб Каси и сметки). Така на база подредбата, в подложката вече може да се взимат онези каси, които принадлежат на текущия собственик и са банкови сметки, в ред посочен от потребителя.

При работа с Хипермаркети възможност за задаване на Доставни единици на ниво Позиция и Специфична мерна единица на ниво Контрагент

Когато верига хипермаркети изпраща заявка към свой доставчик, те попълват бройки, според техните разбирания за това. Например, ако Метро продава 2 бройки от една стока, за тях това е 1 Метро единица, и за това в заявката пишат 1 бр. За доставчика обаче, това са 2 отделни бройки (защото те нямат отделен етикет, баркод, цена и т.н.). Това създава объркване, колко точно бройки поръчва Клиента. За всяка позиция, се знае кой клиент, с какъв коефициент на преобразуване работи, но тъй като са много е невъзможно да се помнят от потребителя.

За да се улесни обработването на клиентски заявки, когато има разлика между Доставните единици (ДЕ) на Клиента и Продажните единици (ПЕ) на Доставчика са създадени взаимовръзки на база коефициент при пресмятането на количества спрямо ДЕ и ПЕ. Това ще позволи стандартният EDI интерфейс да създава автоматично ТД Заявка от клиент, с попълнени коректни (от гледна точка на Продавача) Продажни единици, изчислени чрез умножение/деление на количеството от заявката по коефициента. Същевременно в подложките за печат също ще могат да се отпечатват както Продажните единици, така и Доставните единици.

В номенклатура Контрагенти е добавено поле за лого/снимка на Контрагента

В практиката е удобно при многофирмен режим на работа при създаване на подложки да има поле, в което да се съхраняват логотата на Контрагентите и при избор на конкретен Собственик например да се зарежда неговото лого. Удобно би било същото поле да се използва и за снимки на клиенти за клиентски карти, на служители за служебни карти и други.

За целта по подобие на мини изображенията на Позициите и за Контрагентите е добавено поле за Снимка/лого, в което може да се зарежда снимка от файл, да се копира, изтрива, да се записва под друго име.

Спиди интерфейс – възможност за изпращане на пратки от много обекти с един акаунт

Когато в Спиди се използва акаунт по договор, за който е конфигуриран повече от един обект, е необходимо в Спиди интерфейса да могат да се пускат товарителници от всички обекти, които са свързани към акаунта.

При конфигуриране на обектите в уеб модула MySpeedy, те получават уникален клиентски номер, който се използва за тяхната идентификация.

В номенклатурата Конфигурация на SPEEDY интерфейс е добавена нова колона Клиентски номер, в която се попълват съответстващите на избраните обекти клиентски номера от Спиди уеб модула.

Чрез този номер при създаване на товарителница се идентифицира обектът, от който се изпраща и неговият адрес, ако е необходимо с едно и също име и парола на Спиди да може да се изпращат пратки от различни собствени обекти.

 

Формата за Избор на серийни/партидни номера вече е съобразена с резервираното количество

При въвеждането на големи количества серийни/партидни номера е удобно да може да се избират номера само от конкретно избран списък и да се знае кои номера са асоциирани в текущия документ и кой е последно въведения номер.

Независимо от това, дали е вписване или изписване на количество, е желателно да не може да се сканира повече от веднъж един и същ сериен номер, тъй като при сканиране на големи количества серийни номера, е възможно да се сканират повторно някои артикули.

За избягване на възможността да се въведат серийни/партидни номера извън заложения списък, при изписване на серийни/партидни номера е направена защита да не може да се въведе номер, който не е в списъка. Същевременно има и проверка на ниво сериен номер да не може да се въведе повече от веднъж един и същ номер.

За да се вижда какво е въведено до момента и да е ясно кой е последният въведен номер, във формата за избор, освен таблицата с наличните номера за избор, е добавена и таблица с тези, които вече са асоциирани в документа. Новите номера се подреждат по реда им на въвеждане, като последно въведеният стои най-отгоре.

В Ревизия: възможност за повторно броене на позициите, които имат разлики

Стандартно след като се направи Моментната снимка в Ревизия и всички възможни артикули са вече преброени, включително и в Окончателно броене (ако Ревизията е с две комисии), програмата изчислява автоматично кои артикули имат разлика между преброеното и наличното.

Възможно е някои от позициите да се наложи да бъдат преброявани отново. Тъй като е лоша практика да се коригират документи за промяна на количества, то в програмата е реализирана възможност да се създаде сторниращ документ на преброените позиции, за които има разлики.

Артикулите обикновено са много и за да се улесни намирането на тези с разлика е създаден бутон „Филтър по разлика“, с използването на който ще останат само позициите, които имат разлика.

Може да се избере за кои позиции с разлики да бъде направено ново броене (за всички артикули с разлики или само за конкретно маркираните). Избирайки създадения за целта бутон „Сторно броене и броене на разликите“ системата ще генерира документ за сторниране на преброеното количество за посочените позиции, за които са открити разлики и нов документ за повторното им преброяване.

Скрипт за добавяне на връзка „Към фактура“ в Кредитно известие, относно Фактури, генерирани извън ERP системата

В практиката се случва да трябва да се издава Кредитно известие по продажби с фактури, които обаче не са създадени в ERP системата. Стандартно при такъв тип известия е важно да се въведат данни и „Към фактура“. Стандартната функционалност за това отваря справка за търсене на фактури само измежду съществуващите в програмата.

За целта е реализиран скрипт, който да се стартира от бутон в ТД за кредитно известие по продажба. След попълване на „Номер и Дата на фактура“ същите се записват в таблицата „КЪМ фактури“. Добавена е проверка скриптът да не може да се изпълнява в/у приключени и анулирани документи.

Възможност за замразяване на бандовете в динамични справки

При работа с динамични справки, например справка за Сравнение за наличности по множество обекти, при въвеждане на количеството за обекти, които са в края на справката не се вижда за коя позиция се отнася. В стандартните справки има замразяване на банда, което се помни в изгледа, но до момента в динамичните справки нямаше как това да се случва.

Вече е добавена възможност при зареждане на динамична справка да може да се указва в кода й, че даден банд е замразен, в ляво или в дясно.

Автоматично зареждане на Цена от посочена Ценова листа

В практиката, понякога се налага при продажба на стока на клиента да се даде цена от ценова листа, която е различна от стандартната за него. В същото време е възможно потребителят да има забрана за директна редакция на цената.

За тази цел е създаден скрипт за зареждане на цена от произволна ценова листа с възможност за попълване на "Единична цена преди търговска отстъпка (без ДДС)" или "Единична цена след търговска отстъпка (без ДДС)". Цените се зареждат за всички редове с позиции, за които има цена в избраната ценова листа.

При запис на цената в "Ед. цена преди ТО" , ако има отстъпка тя се запазва, а се променя "Ед. цена след ТО". Като Ценова листа на ниво ред на документа се поставя тази, от която се изтегля новата цена.

При запис на цената в "Ед. цена след ТО" "Ед. цена преди ТО" не се променя, а се пресмята отстъпката на база заредената цена след отстъпката. В този случай Ценовата листа на реда в ТД не се променя. Ценовата листа, от която се изтегля цената се записва в едно от числовите потребителски полета на реда, посочено в съответния параметър в скрипта.

Автоматично превалутиране на търговски документ

В практиката се случва даден търговец да работи с ценови листи в долари, но при финализиране на продажбата на клиента се дава цена в лева, спрямо точно определен курс (на ниво сделка с клиент) или спрямо фиксинга.

За улеснение на този процес е създаден скрипт, който превалутира документ с валута към базовата валута (обикновено „лв.“, зададена в Конфигурация на програмата). Превалутирането е на база ръчно зададен курс в документа или по определен вид курс от номенклатурата. След изпълнение на скрипта цените в документа се преизчисляват и на всеки ред се записва валутата от Конфигурацията на програмата.

При липса на обменен курс към датата на документа излиза информативно съобщение.

Възможност на грида за обединение на групирани колони

При групиране на данни, ако две дименсии са пряко свързани една с друга и промяна на едната променя и другата текущия вид на групирането няма много смисъл.

За удобство при подобен начин на работа е активирана нова възможност на грида – обединяване на групирани колони.

При задържане на клавиш Ctrl и с провлачване на подгрупа на нивото на главна група се получава новия вид групиране с обединяване в една обща група.

Тъй като от разработчика на този вид групиране (Developer Express) е заложено при показване на субтоталите по подгрупи да се показват толкова субтотала, колкото са обединените колони в една група, за да няма проблем със сумите за момента е блокирана възможността да има едновременно по повече от един субтотал на подгрупа на колона (не се отнася за грандтоталите).

SelMatic ERP 2016.1

Информационно табло

В главното меню на SelMatic ERP вече може да се визуализира информационно табло, извеждащо важна за потребителя информация под формата на справки, пивот анализи, календари, графики и т.н.

При промяна на данните в таблото се появява звуково и визуално известие

Възможност за използване на Pivot таблици в подложките за печат

Опция за търсене в главното меню по име на елемент

Ползване на снимки като прикачени файлове директно от камерата на телефон (с Android до версия 4.0 JellyBean)

Копиране на готова промоция в нова с цел оптимизиране на усилията по въвеждане на повтарящи се условия

Нова номенклатура "Счетоводни нива на позиции" и съответстващо поле в номенклатура „Позиции“

Създадени са драйвери за везни Датекс и Бимко

Възможност за печат на НУЛЕВИ касови бележки за Датекс и Еликом

Печат на Аварийна/сторно касова бележка директно от SelMatic ERP

За пълно автоматизиране печата на касова бележка е разработена функционалност за печат (на принтер) на аварийни и сторно касови бележки директно от системата.

Възможност за по-детайлно описание чрез динамични характеристики в „Позиции“ и в „Контрагенти“

Добавена е информация и линкове за съпътстващите настройки при конфигуриране на системата за работа с Бонус точки

Автоматично генериране на списък за дървовидна потребителска номенклатура

Възможност за задаване на условие, определящо кога балансът е балансиран

Класифициране на Рецепти

За улеснение боравенето с рецепти е създадена възможност за класифицирането и им: за производство, за разпад и едновременно за производство и разпад.

Възможност за показване на икони (thumbnail) в търговските документи

С цел ясна сигнализация за потребителя при наличието на нещо специфично и важно в детайла на документа.

Подобрен е начина на работа на режима с докосване, като е реализирано показването на виртуална клавиатура

За да се улесни оперирането със системата в режим на докосване (особено при работа с таблети) е разработена функционалност за показване на виртуална клавиатура към поле за писане. Използва се стандартната Windows клавиатура.

Ново в „Ревизия“ - имплементирана е формата "Атрибути на сериен/партиден номер"

Допълнителна групова политика, определяща установяването на дата и час на документа

 

SelMatic ERP 2015.8

Ценови модел 2

Надгражда ценови модел 1 с допълнителни възможности за задаване на условия при ценообразуване чрез предоставяне на отстъпки като:

 • Условия за полетата в заглавната част на документа, за когото ще се прилага ценовия модел като „контрагент“, „обект“ и др.
 • Дефиниране на условия за детайлната част на документа, съдържаща редовете с позициите. Условията могат да включват проверка по всички полета в номенклатурата на позицията.
 • Проверка за изпълнени други промоции по редове в документа и дефиниране на различни варианти на прилагане на ценовия модел спрямо резултата.

Нова надстройка „Стъпково нарастващ бонус“

Въз основа оборота на ниво документ се предоставя стъпково нарастващ бонус. Примерно за оборот от 100 лв. - 10 лв. отстъпка; за оборот от 200 лв. - 20 лв. отстъпка; за оборот от 300 лв. - 30 лв. отстъпка.

 • Отново се дефинират условия за детайлната част (хедъра) на документа – за кой обект, за кой клиент.
 • Условия за детайлите – т.е. от какво се формира оборота. Примерно оборот само от позиции от определена марка. Останалите редове в продажбата, съдържащи артикули от други марки не участват в сумирането на оборота.
 • Отстъпката може да се даде на отделен ред в продажбата с артикул за отстъпка, количество едно и цена минус стойността на отстъпката. И така намалява общата стойност на документа. Необходимо е да се дефинира кой е артикула на отстъпката и в каква валута е.
 • Втори начин за разпределяне на стойността на отстъпката е пропорционално (процентно) намаление на единичната стойност на всеки един от артикулите, формиращи оборота.
 • Може отново да се определи дали постъпково нарастващата отстъпка се комбинира с други отстъпки и ако да как се прилага.

Вариация е промоцията стъпково нарастващ процентен бонус, която работи на същия принцип, но нивата на отстъпка не се задават като фиксирани суми, а като процент. Съответно не се използва артикул за отстъпка, защото отстъпката излиза като ТО% на ниво ред. Задава се дали отстъпката да се изчислява върху стойността на артикула с или без ДДС.

Допълнително условие, което може да се зададе и при двата типа постъпково нарастващи отстъпки е да се проверяват не намалените позиции в документа. Примерно промоцията се прилага ако има поне два не намалени артикула в документа – т.е. купени са поне два артикула на редовна цена. Дефинира се количеството (бройката на не намалените артикули), както и процента ТО – т.е. до какъв процент отстъпка се счита за не намаляване (т.е. ТО% може да е равен или различен от 0).

Отстъпки за количество

Нова надстройка за промоции, при която оборота се взема предвид не на база стойност на продадените артикули, а въз основа на бройките продадени количества.

Артикулите или групите артикули, спрямо които се прилага, се дефинират в условия на детайла. Ако не са зададени подобни условия – важи за всички артикули в документа.

Как работи: задават се постъпково нарастващи отстъпки на база продадени бройки. Пример: за 5 броя – 10% отстъпка, за 10 броя – 15% отстъпка. При закупени 4 бройки промоцията не се задейства, станат ли 5 бройки 10% ТО се прилага и за петте бройки. При количества от пет нагоре до 9 отстъпката е все по 10% на позиция, при достигане на 10 или повече бройки отстъпката за позициите от 10 нагоре става по 15% ТО на ред.

Надстройка за автоматизирано отпечатване и предоставяне на ваучери

Когато ваучерите на са предварително налични предоставяме опция да се отпечатват на момента чрез подходяща подложка в SelMatic ERP. Автоматично се генерира уникален сериен номер на ваучера, който се разпечатва за клиента.

Примерно условие: при покупка на стойност 100 лв. клиента получава ваучер на стойност 10 лв., който може да използва за определен срок.

Бонус точки

Бонус точките вече могат да се дефинират както в ценови модел 1, така и като нова самостоятелна надстройка.

Възможност да се задават точни условия, при които се дава бонус точка на клиент:

 • Бонус точката е на ниво ред от продажбата. В зависимост от дефинираните условия в промоцията за някои артикули може да се начисляват бонус точки, а за други - не. Съответно за различните артикули може да се натрупват и различни бонус точки, на база посочен произволен коефициент.
 • Бонус точките се смятат на база стойността на реда. Има възможност да се окаже за единица валута как ще се задават бонус точките. Например ако стойността на реда е 10.50 лв. това колко точки са – 10 или 11.
 • Дефинира се какъв да е типа на закръглението – дали да е математическо закръгление, дали да е закръгляне винаги нагоре или винаги надолу. От отделна конфигурация се задава една бонус точка на каква стойност възлиза.

Новост е, че бонус точки могат да се натрупват и на източника и на посредника, както и на получателя (клиента). Така освен очевидната полза за стимулиране на клиента вече могат да се бонифицират усилията на служителите, допринесли за продажбата.

Опция за регулиране на достъпа чрез временни оторизационни ОТП пароли

Вече е възможно произволен елементи от менюто да бъдат защитени с еднократни ОТП пароли.

Каква е идеята: ако например в магазина не искате да създавате отделен потребител с различно име и парола за вход в системата за управителя, е възможно в менюто, което виждат всички служители в обекта, да се изведе приключването на деня, но активирането му да е свързано с въвеждане на еднократна временна парола от управителя.

По аналогичен начин, когато като цяло политиката на фирмата е продавачите да нямат право да дават отстъпки – отново е възможно да има определен служител с права по негова преценка да даде отстъпка или всички да могат да дават отстъпки еднократно, по изключение. В тези хипотези отново се ползват ОТП пароли. Тези временни оторизационни кодове са дефинирани на ниво отстъпка – примерно ТО от 3 до 5 процента. При въвеждане на паролата и съответно въвеждане на отстъпка системата автоматично проверява да не е под-минималния и над максималния възможен процент и съответно извежда съобщение за грешка.

Лесна настройка на генератора за ОТП пароли

От администратор на системата ще получите вашия ключ под формата на QR код и ключ като комбинация от буквени символи.

Инсталирайте мобилно приложение за генериране на кодове като Google Удостоверител.

В приложението въведете вашия ключ като сканирате QR кода или въведете комбинацията от символи.

На приложението на вашето мобилно устройство ще почнат да се генерират пароли с валидност 30 секунди, които следва да въвеждате при необходимост в SelMatic ERP.

Ново в ревизия

За улеснение на бизнесите, търгуващи с дрехи и обувки, сме добавили цвят и размер в протокола за броене. В протокола е добавено и матрично въвеждане на позиции.

Вече може да се задава обхват на ревизията по марки на производителите, по основен доставчик, по маски и по код на артикулите.

Разширени са опциите за избор на ценова листа за оценка на липси и излишъци - може да се избира и от ценовите листи на обекта.

Ново в производство

Когато при автоматично производство (разпад) един артикул може да бъде произведен по повече от една рецепта вече не е задължително в позицията на артикула да се въвежда дефолтна рецепта, а е възможно оператора да избере рецептата, която реално се ползва, в съответния документ.

Ново в преоценка

Вече е възможно да не се ползва един зададен по подразбиране шаблон, а да се избира ръчно от всички налични шаблони за преоценка с оглед прилагане на различни схеми на ценообразуване.

Групова смяна на цени - едновременно задаване на множество нови цени на базата на правило (например % надценка спрямо друга цена). За базова цена може да се избира средна доставна цена, старата цена преди преоценка или произволна ценова лист. Надценката се задава като стойност, % или марж.

Промяна в папки

Наличие на хедърна папка и премахване уникалността по код. Промяната има за ефект подобряване на скоростта при работа с папки.

Бърз бутон "Печат". Отделни бутони за печат на всяка подложка

Бутон за бързо отпечатване на подразбиращата се подложка.

Вече е възможно в контекстното меню да се изведе отделен бутон за печат на всяка една подложка.

Защита от отрицателна наличност в каса

Добавена е възможност за проверка при отрицателна наличност на касите, за да се ограничат възможни злоупотреби и грешки.

Добавяне на цвят и размер в минимални/ максимални количества

В таб "Минимални/ максимални количества" в номенклатурата на позициите са добавени колони за цвят и размер, специфичен цвят и специфичен размер.

Възможност една и съща ценова листа да се ползва като продажна и доставна

В практиката има ситуации на прехвърляне на стока от фирма към фирма, без да има промяна в цената.

За да не се поддържат две паралелни ценови листи се дава възможност да се зададе една и съща ценова листа и като покупна и като продажна.

Различна организация на продажбите от чуждо име

В практиката при продажба на билети за концерти, дарения или друга стока от чуждо име, продажбите се правят през касовия апарат на фирмата, но се регистрират в отделен департамент, без да се начислява ДДС и т.н., тъй като се отчитат като продажба от чуждо име и за чужда сметка.

До момента това се прави, чрез настройка на фискалния департамент в номенклатурата на позициите, което е удобно ако се работи само с една фирма, но не е достатъчно, когато се работи с няколко собствени фирми (например при онлайн магазини).

При онлайн търговията едни и същи стоки се продават от собствено и от "чуждо" име. В този случай, стоката се изпраща от физически магазин собственост на едно юридическо лице и там продажбата се регистрира на касов апарат. Същата обаче е от името на друго юридическо лице, което стопанисва онлайн магазина, поради което трябва да се регистрира в отделен департамент на касовия апарат. В този случай това няма как да бъде на базата на настройка за позицията, защото тя се продава и от физическия магазин, като тогава се регистрира като собствена продажба, със стандартен департамент с начислено ДДС и т.н.

Подобен начин на работа налага дистрибуционните канали да са обвързани с фискалния департамент, което в комбинация с Търговския документ да определя департамента на фискалното устройство.

За целта в номенклатура "Дистрибуционен канал" е добавена още една колона "Фискален департамент №". Настройката на фискалния департамент зависи от настройките на търговските документи. При липса на стойност в тази номенклатура се използва фискалния департамент от позициите.

SelMatic ERP 2015.04

За удобство на потребителите при работа с документи и справки с изгледи, в които има групиране на данни вече е добавена възможност за фиксиране на нивото на разпънатост на грида. В контекстното меню Таблица е добавен бутон „Редакция на ниво на разпънатост“. Посредством него се задава до какво ниво на вложеност да се разпъват автоматично групираните данни.

В контекстно меню „Настройки" е добавен бутон „Език на изгледа". В него като подменю е езика, на който е зареден текущия изглед, както и всички останали езици. Има възможност и за Добавяне на нов език. Добавянето на език или смяната на език записва текущия език в паметта и ако е нов език сменя, че текущия език става равен на новия. Ако е съществуващ просто се зарежда.

За да бъде подобрено експортирането на данни в Excel и/или текстов файл, то е изместено от справките към базовите класове, т.е. вече може да се експортира всеки грид, дърво или пивот, независимо дали е в справка, документ или номенклатура. Бутоните за Експорт са разположени в таб Редакция.

В прозореца за преизчисление на СДЦ (средно доставна цена) е добавена опция за "Изчисление на еднодневна база". При маркиране на отметката преизчисляването се прави ден по ден за целия период (след всеки ден се пуска commit). Добавен е и прогрес, визуализиращ за коя дата се прави изчислението и очаквано време ( вкл. процентно), кога ще приключи преизчисляването. При липса на отметка преизчисляването на СДЦ се извършва както до момента.

 

SelMatic ERP 2015.01

Добавен е нов драйвер за касови апарати на фирма Еликом. Поддържат се: касов апарат TBS-KL; фискален принтер TP330F-KL.

Нов изглед на главно меню при ползване на ERP системата на таблети и други мобилни устройства. Елементите в менюто се изобразяват като плочки (Windows tiles), което улеснява работата с тач екрани.

Възможност за дефиниране достъп до ком модул на ниво потребителска роля. На всяка роля могат да се дадат различни права за достъп до ком модулите, като всеки потребител може да се впише само в онези ком модули, до които има достъп.

Създадена е нова групова политика в подразбиращите стойности за Клиенти за задаване на втора и трета ценова листа. При създаване на нов клиент автоматично се попълват посочените в груповата политика видове ценови листи.

В Шаблоните за Ценообразуващи правила е добавено поле за валута, определящо валутата на новата цена. В последствие в документа за Преоценка при изчисляване на цените за артикулите, за които има посочено Правило за валута (в шаблоните с ценообразуващи правила) резултатните цени са в посочената валута.

Допълнения във функционалностите за цвят и размер - в настройки на търговски документ, таб. списъци за избор за добавени следните полета:

 • Списък за избор на цветове
 • Списък за избор на специфични цветове
 • Списък за избор на размери
 • писък за избор на спец. размери.

Добавени полета в надстройка „Купи Х, плати У“. Добавени са две нови колони - "Отстъпка за всички други артикули" и "Използвай отстъпка за всички други артикули". Чрез тях може да укажете дали да се използва отстъпка освен за всеки “N” артикул и за останалите артикули в документа, като съответно при използване на такава може да я зададете.

За подробна информация относно всички изменения и нововъведения в ERP системата можете да се свържете с нашите консултанти.

 

Google+