Често задавани въпроси за Selmatic ERP

Полезна информация за най-често търсените теми, свързани с внедряване на ERP система

Image

За кого е SelMatic ERP

 • Ако Вашият бизнес е на пръв поглед стандартна търговия, но имате 10% нестандартни процеси (онази уникална част, която Ви отличава от конкурентите и е основното Ви предимство), управлението на които отнема съществена част от времето и усилията на екипа Ви
 • Развитието на бизнеса Ви отдавна е надскочило текущата Ви организация, което обикновено означава, че вече имате много правила, с още повече изключения, противоречащи си логики и повтаряеми - излишни действия, което причинява липса на синхрон във фирмата Ви
 • Изправени сте пред технологично ограничение като: текущият Ви софтуер не отговаря на актуалните Ви нужди, въвеждате и обработвате аналогична информацията в няколко системи, управлението чрез Excel вече е невъзможно и т.н.
 • Имате нужда от по-детайлна отчетност, адекватна аналитичност и ползване на справки и интелигентни бизнес анализи за взимане на информирани и своевременни управленски решения
 • Искате да се възползвате от предимствата, които предоставя една съвременна информационна система, с присъщите на ERP системите възможности за автоматизация и елиминиране на допусканите грешки и неточности при оперативната работа
 • Имате уникален бизнес модел, за какъвто не съществува стандартно, готово софтуерно решение и Ви е нужна поръчкова система
 • Работата с иновативни технологии е част от Вашата фирмена политика

... то тогава възможностите на платформата SelMatic ERP и експертизата на нашия екип ще са Ви от полза.

Класификация на възможните приложения на ERP системата

 1. Интегрирана информационна система за единно управление на генерираните от бизнеса данни във всички отдели и направления
 2. Система за управление на бизнес процесите като сбор от свързани, структурирани дейности в организацията
 3. Софтуерен инструмент за проследяване на тенденциите при продажбите, производството, отношенията с клиентите

ERP характеристики

Какви са характеристиките на една съвременна ERP система от висок клас?

 • Всеобхватност - обширен функционален обхват – такъв, какъвто се очаква от една ERP система по дефиниция
 • Адаптивност – разнообразни опции за параметризиране на наличната функционалност чрез ползването й по повече от един възможен начин посредством настройки в ERP системата
 • Възможност за развитие и надграждане – ERP системите от висок клас, съдържат в себе си специализирани инструменти за бързо и лесно реализиране на допълнителни функционалности, без да се засяга ядрото на системата
 • Интеграция с външни системи - като онлайн магазини, счетоводни програми, електронни системи за обмен на данни като EDI и др.

SelMatic ERP притежава всички характеристики на ERP система от висок клас. Освен разнообразните функционални възможности и значителни опции за персонализация към индивидуалните изисквания на всеки клиент, SelMatic ERP притежава вграден език за програмиране на допълнителни функционалности за обезпечаване на нововъзникнали или изменени бизнес процеси, без да се засяга софтуерната архитектура на системата.

Традиционно всички софтуерни решения с марката SelMatic залагат на интеграцията с разнообразни външни софтуерни и хардуерни системи.

ERP ползи

Внедряването на подходящ бизнес ориентиран софтуер от клас ERP води до множество значими ползи:

 • правилно планиране и бюджетиране на приходите и разходите
 • повишаване на печалбите
 • намаляване на загубите (включително и от правилен мениджмънт на стоковите наличности)
 • предотвратяване на допускани грешки и злоупотреби
 • автоматизация на разнообразни дейности
 • подобряване на бизнес процеси
 • взимане на навременни и правилни управленски решения и много други

В последните години все повече български организации се насочват към внедряване на информационни системи за управление на дейността си. Това е естествен ефект от развитието на фирмите, изграждането на специфични модели при организиране на отделните бизнес процеси и необходимостта от тяхната автоматизация и софтуерно подпомагане.

Каква е цената на ERP системата

Изграждаме и внедряваме поръчкови ERP системи според изискванията на всеки конкретен бизнес модел на нашия клиент. Ето защо ценообразуването е индивидуално за всеки проект и зависи от обхвата и сложността на управляваните бизнес процеси.

За ориентировъчен бюджет молим да заявите безплатна консултация с наш експерт.

Продължителност на проекта

Средно един проект по проектиране и внедряване на SelMatic ERP продължава между четири и шест месеца, което е сравнително кратък срок за системи от подобен клас.

Срокът за реализация може да e по-продължителен при сложни проекти с широк обхват и множество специфични доработки, интеграции с външни системи.

По-ясен ориентир за очакваната продължителност на проекта ще можем да предоставим след като разговаряме с Вас.

Какви са стъпките при внедряване на ERP системата

Проектът по избор, проектиране и имплементиране на SelMatic ERP преминава през четири основни фази:

 • Предварително консултиране, когато с помощта на нашите консултанти се разглеждат конкретните бизнес предизвикателства пред Вашата организация, кои са процесите, нуждаещи се от оптимизация и/ или реинженеринг, какво се цели с внедряването на ERP системата.
 • Проектиране, когато се определят конкретните параметри на системата, какви бизнес процеси ще обхваща, с какви софтуерни функционалности ще се осъществява тяхното управление и контрол, какви справки и бизнес анализи ще се ползват и всичко останало, касаещо точния обхват на проекта.
 • Внедряване, включващо адаптиране на системата, спрямо поставените изисквания, софтуерни доработки при наличието на специфични процеси, интеграция с външни системи, тестване и валидация, обучение на потребителите на системата.
 • Старт в реални условия и активна подкрепа на служителите на възложителя от страна на екипа консултанти, внедрили системата, през първия месец от ползването й. След като се уверим, че системата функционира според очакваното, клиентът се предава за поддръжка от екипите по техническа и бизнес поддръжка на SelMatic ERP.

Какво друго е необходимо за успешно внедряване

Внедряването на една ERP система е проект, в който участва активно и клиента. Ако вече сте оценили преимуществата от ползването на ERP система и сте започнали да търсите подходящо решение и доставчик е добре внимателно да планирате „кога“ желаете да започне самото внеряване.

Имайте предвид, че проектът изисква участие на висшия мениджмънт, както при определяне на изискванията към системата в периода на предварителното консултиране, така и по време на самото изпълнение на отделните етапи.

Също така определени ключови потребители следва да се ангажират с тестването на системата и валидиране на процесите.

Нужно е да се извърши и оперативна дейност като подготовка на номенклатури. Ако сте ползвали предходна софтуерна система и имате готови такива – те могат да се импортират в ERP системата, но ваш служител все пак трябва да ги прегледа и оформи в годен за ползване формат.

Обучението на потребителите също отнема известно време, което трябва да бъде съобразено с работния им ритъм и сезонна натовареност.

Ето защо е добре за внедряването да изберете сравнително не натоварен за вашия бизнес период, както и да освободите част от времето на ангажираните с ERP системата служители.

Друг ключов момент е да подготвите вашия екип за предстоящите нововъведения. Внедряването на една ERP система е типична ситуация, изискваща така нареченото „управление на промените“.

За вашите служители това е нещо ново - добре е предварително да ги мотивирате като им разясните какъв положителен ефект очаквате да настъпи след внедряването.